با تشکر از شما برای ثبت نام در جلسه! به محض اینکه مکان موجود شد با شما تماس خواهیم گرفت.