اینها داده های تجاری Grenzeloos Maastricht BV است.

شماره مالیات بر ارزش افزوده: 858859178B01

شماره اتاق بازرگانی: 71812954

کد شرکت های اجتماعی

Grenzeloos Maastricht از 1 مارس 2022 آغاز شده است در ثبت شرکت های اجتماعی با وضعیت "در کاربرد'. با امضا قصد نامه از کد اجتماعی شرکت‌هایی که با هدف گنجاندن به فرآیند درخواست متعهد می‌شویمسفارش به عنوان یک شرکت کننده در ثبت نام

کد به چه معناست؟
کد شرکت اجتماعی بر پایه کارآفرینی اجتماعی استوار است اول تاثیر بگذار. این کد شامل 5 اصل است که با هم نشان می دهد کارآفرینی اجتماعی چیست. شرکترا ایجاد می کند شناخت و اعتماد شرکتی است که در ثبت نام، سپس هر کسی می تواند از مصرف کننده به دولت و از کارمند بهسرمایه گذار ببینید که آن را تا در اعماق فیبرهای عملیات تجاری، این یک شرکت اجتماعی است. کد نیز یک قطعه است ابزارهایی در مسیر رشد و بهبود: کارآفرینی اجتماعی یک فرآیند است و در آن فرآیند دe Code به عنوان یک راهنما عمل می کنداجرا کن.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خط مشی و تحقق ما، همچنین ببینید اطلاعات موجود در بنیاد خانه در هلند.

مسئوليت
برای قوانین، سیاست ها و سایر اسناد اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید