ما در حال حاضر برای شام باز نیستیم ، در حالی که روی یک مفهوم شام خوشمزه کار می کنیم. همه گزینه ها از بین رفته اندمنوی ناهارقابل سفارش تا ساعت پنج

محل

ما مشتاقانه منتظر استقبال شما در Boschstraat 98 ، ماستریخت هستیم.

به Grenzeloos خوش آمدید!