در اینجا می‌توانید اسنادی را بارگیری کنید که اطلاعاتی درباره عملیات و خط‌مشی‌های تجاری ما ارائه می‌دهند. 

 

حکومت

اساسنامه Grenzeloos Maastricht BV
اساسنامه بنیاد خانه در هلند
ساختار حقوقی (نمودار سازمانی)
تجزیه و تحلیل ذینفعان

خط مشی

 

تأثیر

 

صورت های مالی

حساب های سالانه 2021 Grenzeloos Maastricht BV

سیاست پاداش

اعضای هیأت مدیره بنیاد در قبال فعالیت هیأت مدیره خود برای بنیاد هیچ حق الزحمه ای دریافت نمی کنند. با این حال، این مدیران مستحق بازپرداخت هزینه هایی هستند که در انجام وظایف خود متحمل شده اند. قرارداد کار دسته جمعی Horeca برای کارکنان ما رعایت می شود. برای نسبت بین بالاترین و کمترین حقوق از حداکثر ضریب 4 استفاده می کنیم. در عمل این ضریب در حال حاضر 1.5 است.

توزیع سود

Grenzeloos BV یک شرکت اجتماعی است و از سود در درجه اول برای سرمایه گذاری در ماموریت استفاده می کند. به همین دلیل است که در اساسنامه آمده است که حداقل 50% از سود در ماموریت مجدد سرمایه گذاری شود.

ترک کرد

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید