مسیر مطالعه کار Grenzeloos به افراد با سابقه مهاجرت کمک می کند تا زندگی موفقی در هلند بسازند. در اینجا ما بر روی یادگیری زبان از طریق آموزش و تمرین در عمل، انتقال به کار با درآمد خوب با توسعه مهارت ها و شایستگی های ارزشمند و ایجاد ارتباطات هلندی زبان برای ایجاد یک شبکه قوی

اطلاعات خاصی را در صفحات زیر خواهید یافت:

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید