رئیس با پنیر

کروسان، ماست یونانی کوچک با گرانولا و نان گندم کامل برشته شده با پنیر