اخبار جعلی

ساندویچ آمریکایی غنی با چدار، قارچ، بیکن Emmentaler و پنیر خامه ای گیاهی