تخم مرغ پروژه

ساندویچ با تخم مرغ، بیکن ترد و چدار