سلامی الیکم

دسته:

صبحانه شرقی با تخم مرغ، ساچوک، نان ترکی، فتا، خرما، هوموس و چای شرقی