چای

 (رویبوس، سیاه سیلونی، سبز، خاکستری ارل، میوه ها)