مرغ

بسته بندی نان تخت شرقی با زعتر مرغ، حلقه های پیاز و سس سیر