از سال 2021 ما فعالیتهای اجتماعی خود را از شرکت خود جدا می کنیم تا تمایز واضح تری ایجاد کنیم. Stichting Thuis در Nederland همه چیز را در ارتباط با فرآیندهای یادگیری و کاری که در Grenzeloos انجام می شود مدیریت می کند. 

حقایق

نام
خانه در بنیاد هلند
RSIN
857773240
اتاق بازرگانی
69186596
شماره حساب
NL31 BUNQ 2056 2173 41
 

آدرس پستی
خانه در بنیاد هلند
ابورونن وگ 15
6224HT ماستریخت

مدیریت و سیاست

هدف، واقعگرایانه
هدف این بنیاد عبارت است از: ترویج ادغام بین گروه های مختلف جمعیتی و اتکای به خود. این بنیاد سعی می کند با سازماندهی برنامه های مطالعه کار ، استقرار داوطلبان و متخصصان و جمع آوری بودجه به هدف خود برسد.

اطلاعات
 
رانندگان
FT Coupler - صندلی
PS van Schayck - منشی
AM van Schayck - خزانه دار
 
سیاست پاداش
مدیران هیچگونه پاداشی برای فعالیتهای مدیریتی خود در بنیاد دریافت نمی کنند. همه مدیران حق دارند هزینه هایی را که در انجام وظایف خود متحمل می شوند جبران کنند. قرارداد کار جمعی برای مددکاری اجتماعی برای کارکنان دنبال می شود.
 

به Grenzeloos خوش آمدید!